Публічний договір

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (оферта)

про надання телекомунікаційних послуг

ПП “ВЕРІНЕТ”, іменоване надалі Оператор, в особі директора Дьорфлер Олега Васильовича, що діє на підставі Статуту та Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (рiшення НКРЗ N 214 вiд 27 квiтня 2012 року, за N 2142580)  , пропонує будь-якій фізичній особі, іменованій надалі Абонентом, (далі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона), публічну оферту про надання Телекомунікаційних послуг (надалі – Послуг) на наступних умовах:

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Оператор — приватне підприємство “ВЕРІНЕТ”.

1.2. Абонент – фізична особа, що уклала з Оператором даний Договір.

1.3. Публічна оферта – пропозиція Оператора, адресована будь-якій особі, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, укласти з нею договір про надання послуги Доступу до мережі Інтернет та Додаткових послуг на умовах, що містяться в даному Договорі.

1.4. Телекомунікаційні послуги – продукт діяльності Оператора телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб Абонента у сфері телекомунікацій, що включає надання Доступу до мережі Інтернет та Додаткових послуг (далі по тексту – Послуг).

1.5. Доступ до мережі Інтернет – забезпечення можливості роботи в мережі Інтернет кінцевого обладнання Абонента (окремого комп’ютера або пристрою локальної мережі).

1.7. Додаткові послуги – послуги Оператора, які не входять у відповідний обраний Абонентом Тарифний план та замовляються Абонентом окремо у встановленому для відповідної додаткової послуги порядку.

1.8. Тарифні плани – сукупність цінових умов та тарифів, що встановлюють обсяг та вартість Послуг, правила їх застосування, способи розрахунків, особливості тарифікації та інша інформація, яка затверджується Оператором самостійно та оприлюднюється на Сайті Оператора.

1.9. Акцепт – повне й беззастережне прийняття Абонентом умов публічної оферти, відповідно до статті 642 та 644 Цивільного кодексу України, шляхом здійснення оплати Послуг Оператора.

1.10. Устаткування Абонента – обладнання Абонента та кабель, що розміщено в квартирі та безпосередньо використовується для Доступу до мережі Інтернет.

1.11. Сайт Оператора – сайт Оператора в мережі Інтернет, за адресою:  http://verinet.eu

1.12. Білінг – автоматизована система обліку спожитих Абонентом Послуг.

1.13. Інтернет– всесвітня інформаційна система загального доступу, що логічно пов’язана

глобальним адресним простором і базується на Інтернет-протоколі, визначеному

міжнародними стандартами.

1.14. Активація послуг—виконання ОПЕРАТОРОМ дій, що надають АБОНЕНТУ доступ до належним чином замовлених ним послуг.

1.15. Послуга “ПЕРЕРВА” (“заморозка”) -це запропонована ОПЕРАТОРОМ послуга для припинення нарахування абонентської плати в разі неможливості або небажання отримання АБОНЕНТОМ сервісу телекомунікаційної послуги. Послуга активується в особистому кабінетi КОРИСТУВАЧА на сайті ОПЕРАТОРА, або шляхом телефонного дзвінка АБОНЕНТА до

розрахункового відділу ОПЕРАТОРА за тел. (097) 383 41 71

Деактивація послуги здійснюється АБОНЕНТОМ самостійно.

Строк використання послуги не може сумарно перевищувати 3-х місяців на протязі року.

1.16. Щомісячний платіж — передбачена Тарифним планом абонентська (абонентна) плата та/або інший фіксований щомісячний платіж за Послуги та/або Додаткові послуги, що надаються Оператором протягом розрахункового періоду.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Оператор приймає на себе обов’язки по підключенню та наданню Послуг Абоненту згідно Тарифних планів.

2.2. Виконання Договору проводиться на підставі Тарифних планів, які визначають конкретні Послуги Оператора, що надаються Абоненту. Тарифні плани доступні для перегляду на Сайті Оператора.

2.3. У випадку виходу з ладу Устаткування Абонента, його заміна або ремонт виконуються за рахунок Абонента.

2.4. Обладнання, кабель та інші витратні матеріали, встановлені Оператором поза квартирою, необхідні для отримання Абонентом Послуг, є власністю Оператора якщо інше не оговорено окремим договором.

2.5. Обов’язковою умовою надання Послуг за цим Договором є оплата абонентської плати. При неотриманні платежів через незалежні від Оператора причини, Оператор має право не продовжувати надання послуги.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРА І АБОНЕНТА

3.1. Оператор зобов’язується:

3.1.1. При наявностi технiчноi можливостi, на протязi не бiльше нiж за 14 робочих днiв повести роботи по монтажу і підключенню кінцевого обладнання Абонента (окремого комп’ютера або пристрою локальної мережі) до мережі Verinet;

3.1.2. Надавати Абоненту Послуги, згідно з обраним Тарифним планом;

3.1.3. Здійснювати технічну підтримку своїх Послуг;

3.1.4. Усувати протягом 24 годин з моменту реєстрації заяви ЗАМОВНИКА щодо пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ споживача до послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості телекомунікаційної послуги *, за винятком випадків пошкоджень, що відбулися з причини дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган і т.п.), викрадення чи пошкодження третіми особами лінійних та станційних споруд, що використовуються оператором телекомунікацій, або з вини споживача у випадках, передбачених чинним законодавством.

3.1.5. В випадку тимчасовоi  вiдсутньостi технiчноi можливостi  відновлення доступу до Послуг- на протязi часу довшому, нiж 24 години, весь послiдуючий час Абоненту компенсується Оператором в рiвнозамiнному порядку.

3.1.6. Проводити профілактичні заходи і модернізацію власного обладнання, які можуть привести до припинення в наданні Послуг не більше ніж 70 годин на рік. Повідомляти про профілактичні заходи шляхом розміщення об’яви на сайті Оператора;

3.1.7. Надавати послуги доступу до Інтернет з рівнем показників якості не гіршими ніж визначені нaказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 28 грудня 2012 року № 803, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 р. за № 135/22667

3.2. Оператор має право:

3.2.1. Призупинити надання послуг або припинити дію Договору у разі порушення Абонентом договірних зобов’язань, передбачених Договором;

3.2.2. Скорочувати перелік, тимчасово або повністю припиняти надання послуг відповідно до Закону України “Про телекомунікації” та Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг.

3.2.3  Розглядати звернення (скарги та заяви) Абонента, з урахуванням вимог Закону України “Про звернення громадян”.

3.3. Абонент зобов’язується:

3.3.1. Дотримуватися норм діючого законодавства України про інформацію, її передачу і захист;

3.3.2. Відповідати за зміст і достовірність інформації, переданої ним, з використанням наданого Доступу до мережі Інтернет;

3.3.3. Вчасно вносити платежі за Послуги, надані Оператором;

3.3.4. При підключенні надати МАС-адреси мережевого обладнання, що використовується, для якого надалі будуть виділені відповідні IP-адреси для роботи в мережі;

3.3.5. Повідомляти Оператора про заміну мережевого обладнання і надавати МАС-адресу підключеного обладнання;

3.3.6. Зберігати в таємниці пароль доступу, з яким він працює в мережі Інтернет. За несанкціоноване використання паролю третіми особами відповідальність покладається на Абонента;

3.3.7. Не допускати використання Устаткування Абонента та абонентських ліній для надання на комерційній основі послуг третім особам без явної згоди на те Оператора;

3.3.8. Згідно Статті 2 (абзац п’ятий) Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 року, надати згоду на обробку Оператором своїх персональних даних у базі Оператора, шляхом повного й беззастережного прийняття умов публічної оферти (Акцепт);

3.3.9. Суворо дотримуватися Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою КМУ від 11 квітня 2012 року, Закону України “Про телекомунікації” від 18.11.2003 року і інших нормативно-правових актів, що визначають порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг.

3.3.10. Порушеннями норм під час роботи в мережі Інтернет вважаються:

3.3.10.1. Несанкціонована масова розсилка інформації;

3.3.10.2. Поширення інформації, яка ображає честь і гідність інших осіб, а також інформації нецензурного змісту;

3.3.10.3. Порушення авторських прав;

3.3.10.4. Порушення громадських правил моралі, наклеп, незаконний доступ до інших комп’ютерів, підміна МАС- та IP-адреси;

3.3.10.5. Розповсюдження вірусів, програм-“червів”, “троянських коней”, шкідливих програм, які можуть бути використані для злому інших комп’ютерів та інша деструктивна діяльність (злам, сканування, аналіз чужого трафіка) або бездіяльність, за якою Оператор вирішить, що вона наносить шкоду користувачам чи репутації Оператора, включаючи дії, які обмежують або перешкоджають вільному доступу або використанню ресурсів мережі Інтернет іншими користувачами.

3.3.10.6. У разі зміни прізвища, ім’я або по-батькові Абонента, інших даних Абонента, він зобов’язаний повідомити про це Оператора протягом 20 календарних днів з моменту набуття чинності таких змін, шляхом звернення до Оператора письмово та/або за телефоном Контакт-центру Оператора, що вказані на Сайті Оператора

3.3.10.7. У разі, якщо технологія доступу до мережі Інтернет передбачає встановлення на території Абонента WI-FI роутера  або іншого телекомунікаційного обладнання, Абонент зобов’язаний прийняти таке обладнання за Актом приймання-передачі і нести відповідальність за його втрату або пошкодження (у тому числі третіми особами). Умови використання обладнання вказуються в умовах відповідного Тарифного плану.

Абонент зобов’язується повернути Оператору отримане обладнання протягом 5 (п’яти) календарних дні з дня припинення дії Договору, або

відшкодувати його вартість у випадку втрати або пошкодження.

3.3.10.8. АБОНЕНТ надає свою згоду щодо розміщення телекомунікаційного обладнання (яке використовується для надання АБОНЕНТУ телекомунікаційних послуг) у допоміжних приміщеннях будинку, в якому здійснюється підключення кінцевого обладнання (у разі необхідності за допомогою системи колективного прийому) АБОНЕНТА до телекомунікаційної мережі ОПЕРАТОРА.

3.4. Абонент має право:

3.4.1. Користуватися Послугами наданими Оператором в межах цього Договору;

3.4.2. Змінювати Тарифний план в межах цього Договору на свій власний розсуд, шляхом внесення відповідної оплати без попередньої письмової згоди Оператора;

3.4.3. Отримувати інформацію про орієнтовні строки усунення аварій на телекомунікаційних мережах Оператора та часу відновлення надання Послуг;

3.4.4. Отримати рівноцінне доповнення часу роботи за весь час пошкодження телекомунікаційних мереж та технічних засобів Оператора, що призвело до тимчасового припинення надання Послуг, у разі порушення Оператором граничних строків усунення пошкоджень, що виникли не з вини Абонента. Граничні строки усунення пошкоджень вказані в пункті 3.1 цього Договору;

3.5. Власник будь-якого інформаційного або технічного ресурсу, що створено в мережі Інтернет, може встановити для цього ресурсу власні правила його використання. Правила використання ресурсів або заслання на них публікуються власниками або адміністраторами цих ресурсів в точці підключення до таких ресурсів і є обов’язковими до виконання всіма користувачами цих ресурсів.

3.6. Абонент у зв’язку з укладенням договору надає свою згоду Оператору на обробку будь-яких персональних даних, які стали відомими Оператору в результаті надання телекомунікаційних послуг.

3.6.1. Абонент погоджується, що Оператор не має отримувати жодної додаткової згоди Абонента для передачі персональних даних Абонента до будь-якої особи, пов’язаної з Оператором відносинами контролю або у рамках договірних відносин пов’язаних з врегулюванням заборгованості.

3.6.2. Абонент дає свою згоду та надає Оператору право використовувати свої персональні дані та погоджується з тим, що цю інформацію та іншу інформацію, необхідну для якісного обслуговування Абонента, може бути передано без окремого письмового повідомлення про факт передачі Оператором третім особам для:

3.6.3. Оператор забезпечує захист персональних даних Абонента відповідно до Закону України.

3.7. Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки свого несвоєчасного ознайомлення зі змінами положень цього Договору та умов Тарифних планів.

3.8. Фактичне використання Абонентом тієї чи іншої Послуги означає, що така Послуга була замовлена Абонентом.

3.9. Після розірвання Договору, Оператор може здійснити демонтаж абонентської лінії

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Для отримання Послуг за даним Договором Абонент повністю оплачує послугу з підключення відповідно до обраного Тарифного плану.

4.2. Вартість Послуг за даним Договором визначається Тарифними планами.

4.3. Оператор має право переглянути вартість Послуг, що встановлені Тарифними планами і умови цього Договору, виходячи із змін ринкової кон’юктури, інфляційних процесів, тарифів і збору Міністерства зв’язку (або інших структур і органів зв’язку) індексу цін на території України, законодавства України, введення обов’язкових платежів, поширюваних на Послуги Оператора.

4.4. Оператор має право в односторонньому порядку змінювати вартість Послуг за Тарифними планами, при цьому всі зміни публікуються на Сайті Оператора не менше, ніж за 10 (десять) днів до набуття ними чинності. Не розірвання Абонентом Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчать про згоду Абонента з змінами вартості Послуг.

4.5. В разі внесення абонентом суми оплати, явно не вiдповiднiй точній сумі оплати одного з місячних тарифів- та без явного повідомлення Оператора про зміну тарифу- сума, внесена Абонентом, по замовчуванню перераховується по вартості тарифного плану, оплаченого Абонентом в попередньому місяці. Залишок коштів переходить на наступний розрахунковий період в якості частини оплати за наступний місяць.

4.6. В якості розрахункового періоду приймається один календарний місяць

 1. ТЕРМІН ДІЇ ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Договір дійсний з моменту першоi оплати Абонентом Послуг, та діє на протязі 10 рокiв. Договір автоматично продовжується на вiдповiдний зробленiй оплатi срок,  при кожній наступній оплаті  Абонентом Послуг Оператора.

5.2. Надання Послуг відповідно до Договору може бути тимчасово припинено у таких випадках:

5.2.1. За заявою Абонента в письмовому вигляді;

5.2.2. У зв’язку з проведенням Оператором профілактичних робіт, ремонту чи інших робіт, виконання яких унеможливлює надання Послуг;

5.2.3. У зв’язку з виникненням форс-мажорних обставин непереборної сили, до яких відносяться: стихійні лиха, аварії в системі енергопостачання і зв’язку, пошкодження магістрального кабелю Оператора третіми особами, вихід з ладу телекомунікаційного обладнання Оператора внаслідок розряду блискавки, пожежі, масові безлади, страйки, військові дії, протиправні дії третіх осіб, вступ у силу законодавчих актів, урядових постанов і розпоряджень державних органів, що прямо або не прямо забороняють вказані в даному Договорі види діяльності, та перешкоджають здійсненню Абонентом чи Оператором своїх функцій за даним Договором, та інших обставин, не залежних від волевиявлення Абонента та Оператора.

5.3. Дія Договору може бути припинена:

5.3.1. На вимогу Оператора з причин, вказаних в пункті 3.2 цього Договору, при яких дію Договору може бути припинено негайно;

5.3.2. На вимогу Оператора при не внесенні Абонентом платежу на свій Особовий рахунок протягом трьох місяцiв;

5.3.3 На вимогу Оператора при грубому порушенні Абонентом юридичних та етичних норм поведінки в мережі Інтернет, при яких дію Договору може бути припинено негайно.

5.4. При розірванні Договору Абоненту повертається частина авансового платежу, що залишилася на його Особовому рахунку. Для цього Абонент подає Оператору письмову заяву, яка повинна містити такі дані:

прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання Абонента, серію та номер паспорта, а також адресу підключення чи інший мережевий ідентифікатор кінцевого обладнання, за яким отримуються Послуги.

При поданні заяви Абонент повинен пред’явити паспорт та кінцеве обладнання (Устаткування Абонента), за допомогою якого він отримує або отримував відповідні Послуги.

5.5. З моменту прийняття Абонентом Акцепту по цьому Договору, Оператор та Абонент керуються умовами лише цього Договору. Всі інші попередні листування та переговори між Оператором та Абонентом втрачають юридичну силу з моменту прийняття Абонентом Акцепту по цьому Договору.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором Оператор та Абонент несуть майнову відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Оператор не несе відповідальності:

6.2.1. За протиправні незаконні дії, вчинені Абонентом з використанням наданого Доступу до мережі Інтернет;

6.2.2. За затримку і перебої в наданні Послуг, що відбуваються з причин, які знаходяться поза  сферою його контролю;

6.2.3. За передачу Абонентом своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна та пароля третім особам.

6.3. Абонент, використовуючи наданий йому Доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилась інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі або моральним принципам громадськості.

6.4. В випадках, не передбачених цим Договором, Оператор та Абонент керуються чинним законодавством України.

6.5. У випадку настання форс-мажорних обставин Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або виконання не належним чином взятих на себе зобов’язань відповідно до умов Договору.

 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Будь-які питання, прямо не врегульовані цим Договором, вирішуються у відповідності до чинного законодавства України.

7.2. Усі спори або розбіжності, що виникли між Сторонами за цим Договором або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. Досудове врегулювання спорів є обов’язковим.

7.3. Усі спори між Сторонами, в яких не було досягнуто згоди, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством в Господарському суді за місцем реєстрації відповідача.

 1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. Жодна зі сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні.

8.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України „ Про телекомунікації”, Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг та іншими нормативно-правовими актами.

 1. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА

пп “ВЕРIНЕТ”

Юридична адреса: 51660 Україна, м. Верхiвцевe, в. Центральна, 63

Поштова адреса: 51660 Україна, м. Верхiвцевe, в. Центральна, 63

Код ЄДРПОУ: 37677111

Банківські реквізити:

МФО: 305299

№ р/р: 26002050252241

Банк: ПРИВАТБАНК

Директор приватного підприємства ВЕРIНЕТ

Дьорфлер О.В.

ruchka_back

8 thoughts on “Публічний договір

 1. здравствуйте. желательно заранее оповещать клиентов о повышении тарифов с помощью смс или по электронке. абонент не может утро начинать с вашего сайта(не поднялись ли у вас тарифы).сделайте платеж за смс о повышении и не будет потраченных нервов ни у диспетчера ни у клиентов. спасибо.

 2. Доброго дня! Скажіть будь ласка,чи можливе укладання договору з бюджетною організацією(школа),та відповідно оплата через перерахування коштів по безготівковому розрахунку.

  1. Здравствуйте, Влад!
   Конечно возможно. оставьте диспетчеру Ваш контактный телефон и наша бухгалтерия с Вами свяжется.
   С уважением,
   О. Дёрфлер

  1. Доброго дня!

   Звичайно так.
   Можливо що так буде Вам навiть зручнiше та дешевше!

   З повагою, VERINET!

  2. А я что то не пойму а зачем оператору оповещать что произошел перевод средств на карточку если на статистике приват 24 там пишет кто перечислил и сколько!

  3. в текстi блогу точно вказано- чому бажано попередити оператора:

   Зауважте, що ПриватБанк не завжди одразу оброблює платежі: це може зайняти час у розмірі двох діб, з вихідними – три доби.

   З повагою, VERINET!

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s